KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

İşletme Yönetimi

Kalite Politikası

Kalite politikamız, üniversitemizin misyonu ve vizyonu doğrultusunda eğitim, araştırma ve yönetim faaliyetlerinin tüm paydaşlarımızca benimsenen toplam kalite yönetimi anlayışı ile evrensel bilime, etik ilkelere ve hukuka dayalı, yenilikçi, sürekli iyileştirme esaslı olarak gerçekleştirilmesidir. 

Bu doğrultuda kalite politikamız;

Kalite Güvencesi Sistemine tüm paydaşlarımızın katılımını,

 • İnsan kaynağının bilgi, beceri ve yetkinliklerinin geliştirilmesini,
 • Eğitim - öğretimde nitelik ve öğrenci Odaklı yaklaşımı,
 • AR-GE ve eğitimin ulusal/uluslararası gereksinim ve önceliklere göre yürütülmesini,
 • Eğitim ve araştırmada ulusal/uluslararası akreditasyonu,
 • Nitelikli araştırmacıların istihdamın,
 • Bilim, kültür ve sanat alanlarında bölgeye ve topluma üst düzeyde katkı sağlamayı,
 • Uluslararasılaşma bilinç ve uygulamalarının yaygınlaştırılmasını,
 • Ulusal/uluslararası sıralamalarda daha üst seviyelere ulaşmayı,
 • Etkin bir kurumsal risk yönetimi stratejisi sürdürülmesini, esas alır.

GÖKSUN MYO  İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

 1. Kurum Hakkında Bilgiler

 

İletişim Bilgileri

Adres: Göksun Meslek Yüksekokulu Arslanbey Yerleşkesi 46600 Göksun, Kahramanmaraş Telefon: 0 344 300 23 26 Faks:     0 344 300 23 27 E-posta: goksun@ksu.edu.tr

 

Tarihsel Gelişim

Meslek Yüksekokulumuz, Yükseköğretim Kurulu’nun 14.10.1994 tarihli kararıyla 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2 ve 2809 sayılı kanunun 3. maddesi uyarınca Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’ne bağlı olarak Göksun Meslek Yüksekokulu adıyla kurulmuştur.

Yüksekokulumuz 1994–1995 Eğitim-Öğretim yılında Teknik Programlar bölümü altında; Bilgisayar Programcılığı, İktisadi ve İdari Programlar bölümü altında; Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı olmak üzere iki program ile Kahramanmaraş Karacasu Yerleşkesi’nde eğitim öğretime başlamıştır. 1997 yılında Göksun Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü binasına taşınarak 2006 yılına kadar eğitim-öğretimini burada sürdürmüştür. Yüksekokulumuz 2006 yılında Göksun Arslanbey Yerleşkesi’nde bulunan 13.500 mkapalı ve 24.800 m2 açık alanı bulunan kendi binasına taşınmıştır.

2018-2019 eğitim-öğretim yılı itibariyle Meslek Yüksekokulumuz bünyesinde 10 gündüz 4 gece toplam 14 programda 1711 öğrenci, 33 Akademik, 12 idari, 10 kadrolu işçi ve 10 Özel Güvenlik Görevlisi olmak üzere toplam 65 çalışanı ile hizmet vermektedir.

 

Misyon

 Eğitim-öğretim ve araştırmada evrensel ölçüt ve etik değerleri benimseyen, toplum yararını ve paydaş memnuniyetini ilke edinen Kahramanmaraş sütçü İmam Üniversitesi; eleştirel düşünebilen, mesleki yeterliliğe sahip, yaşam boyu öğrenme felsefesiyle donatılmış, yeni bilgiler üreten, uygulayan ve yayan bireyler yetiştirmeyi ve bilimsel ve sanatsal alanlarda uluslararası düzeyde rekabet etmeyi amaç edinmiştir..

 

Vizyon

Yenilikçi, uluslararası düzeyde eğitim-öğretim ve araştırmada öncü; öğrenciler ve araştırmacılar tarafından tercih edilen ve çalışanların benimsediği bir kurum olmaktır. Değerlerimiz Evrensel etik değerlere bağlı, Mesleki yetkinliğe sahip, Eleştirel düşünceye açık, Ulusal değerlere saygılı, İnsan haklarına saygılı, Analitik düşünceye sahip, Çalışkan ve üretken, Adil, güvenilir ve şeffaf, Paydaş memnuniyetini önemseyen, Öncü ve yenilikçi, Çevre bilincine sahip, Özgürlük ve çokseslilik bilincine sahip, Engelsiz bir Üniversite olmak.

 

 

 

 

Stratejik Amaçlar

 

Stratejik Amaç 1. Eğitim-öğretim faaliyetlerini ulusal ve uluslararası kalite standartlarına uygun konuma ulaştıracak çalışmalar yürütmek

Hedef 1. Öğrenci Merkezli Eğitim Altyapısı Oluşturmak Strateji

1. Ders işlenişinde farklı eğitim metotlarının bir arada kullanması. Strateji

2. Uygulama imkan ve altyapısının geliştirilmesi, Strateji

 3. Ders işlenmesinde sektör temsilcilerinden faydalanılması. Strateji

 4. Akıllı sınıf ve teknolojik imkanların geliştirilmesi.

 Hedef 2. Akademik Çalışan Memnuniyeti Sağlamak Strateji

 1. Akademik personel sayısının yeterli hale getirilmesi Strateji

2. Akademik personel üzerindeki danışmanlık yükünün hafifletilmesi Strateji

 3. Akademik anlamda kurum kültürü oluşturulması

Hedef 3. Verimli Eğitim İçin Uygulama Merkezleri Oluşturma Strateji

 1. Mevcut mekanların iyileştirilmesi Strateji

2. Yeni uygulama alanları oluşturulması Strateji

3. Uygulama alanlarına araç gereç temini

 Hedef 4. Yenilikçi ve güncel ders içerikleri oluşturulması Strateji

 1. Her yıl müfredatların gözden geçirilmesi Strateji

2. Ders içeriklerinin günün şartlarına göre güncellenmesi Strateji

 3. Derslerin günün ve sektörün ihtiyaçlarına uygun hale getirilmesi

 Stratejik Amaç 2. Bilgiyi üreten ve yayan bir üniversite olarak, toplumun ihtiyacı olan alanlarda, ulusal ve uluslararası düzeyde kabul görmüş araştırma ve yayınlar yapmak.

 Hedef 1. Araştırma Yapılabilecek Birimlerin Geliştirilmesi Strateji

1.  Teknoloji altyapısının geliştirilmesi Strateji

2. İnternet alt yapısının geliştirilmesi

 

Hedef 2. Akademisyenlerin Yayin Konusunda Teşvik Edilmesi Strateji

1. Hizmet içi eğitim programları düzenleme Strateji

2. Kurum içi ve dışı öğretim elemanı değişimi Hedef

 3. Bölümler Arası Ortak Çalişma Kültürü Oluşturma

Strateji 1. Öğretim elemanları arasında bilgi paylaşımının artırılması

Strateji 2. Farklı birimlerle çalışma grupları oluşturulması

Strateji 3. Birimler arasında ortak çalılşma alanları belirlenmesi

Strateji 4. Ortak çalışma alanları ile ilgili projeler gerçekleştirilmesi

Hedef 4. Akademik Personelin Performansının Artırılması

Strateji 1. Personelin ulusal ve uluslararası projeler konusunda bilgilendirilmesi

Strateji 2. Personelin yurt içi ve yurt dışı etkinliklere katılımının sağlanması

Stratejik Amaç 3. Rekabet, girişimcilik ve teknolojik kapasitesi yüksek, etkin ve verimli bir kurumsal yapı ve yerleşkeler oluşturmak

 Hedef 1: Programlar İçin Uygulama Alanları Oluşturulması

Strateji 1. Organik Tarım Programı için gerekli ekipmanların temin edilmesi.

Strateji 2. Uygulamalı derslere ağırlık verilmesi.

Strateji 3.Organik Tarım programı için model seralar oluşturulması.

Strateji 4.İlk ve Acil programı için gerekli donanımların temin edilmesi.

 Hedef 2. Arslanbey Yerleşkesi Fiziki Şartları Uygun Hale Getirilmesi

Strateji 1. Yerleşkemizde  aydınlatma, ısıtma  ve seralarda kullanmak için güneş enerjisi (ges) üretiminin sağlanması

Strateji 2. Yerleşkemiz çevre düzeninin sağlanması

Hedef 3. Fiziki ve Teknolojik Altyapının Güçlendirilmesi

Strateji  1.Ges için gerekli  araç ve gerecin  satın alınması

   Strateji 2. Kurulacak seralar için gerekli malzemelerin alınması

             Strateji 3. Bölümlerle ilgili dergi yayın vb. satın alınması

             Strateji 4. Elektronik belge yönetim sistemi programının laboratuarda kullanımının sağlanması

Stratejik Amaç 4. Ü niversitenin uluslararasılaşma ve paydaş memnuniyetini artırma         kapasitesini iyileştirecek akademik, kültürel ve sosyal faaliyetlerde bulunmak

Hedef 1. Toplum Menfaatine Yönelik Uygulamalar Gerçekleştirmek

             Strateji 1. Sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirme

             Strateji 2. Liseler için tanıtım programları gerçekleştirme

             Strateji 3. Sektör temsilcileri ile düzenli toplantılar gerçekleştirme

             Hedef 2. Mezun Öğrencilerle İrtibat Devamlılığı Sağlama

             Strateji 1. Mezun öğrencilerin seminer toplantı tören vb. etkinliklere katılımının sağlanması.

Strateji 2. Mevcut öğrenciler ve mezun öğrencilerin buluşmalarının sağlanacağı programların                                                                                                                                                                                                                                                   yapılması.

             Strateji 3. Bölüm web sayfaları ve sanal ortamlarla tüm öğrencilerle iletişim halinde olunması

            Hedef 3. Okul Sektör İşbirliği Sağlama Ve Geliştirme

            Strateji 1. Alanla ilgili kurum ziyaretleri gerçekleştirme

            Strateji 2. Alanla ilgili fuar ve organizasyonlara katılma

            Strateji 3. Akademisyen ve sektör temsilcilerinin bir araya gelmesini sağlama

             Hedef 4. Ulusal Ve Uluslararası Tanınırlığı Artırmak

             Strateji 1. Ulusal ve uluslararası panel toplantı vb etkinliklere katılım sağlanması

             Strateji 2. Basın yayın araçlarının daha etkili kullanılması

             Strateji 3. Bölüm web sitelerinin hazırlanıp aktif şekilde kullanılması

             Strateji 4. Yerel ve ulusal basında bölüm tanıtımlarını haberlerinin yapılması

              Eğitim-Öğretim Hizmeti Sunan Birimleri

2018-2019 eğitim-öğretim yılı itibariyle Meslek Yüksekokulumuz bünyesinde  9 bölüm  ve 11 program bulunmaktadır.

 

                          1.  Bilgisayar Teknolojileri Bölümü

Bilgisayar Programcılığı

İnternet Ve Ağ Teknolojileri

                      2.Bitkisel Ve Hayvansal Üretim Bölümü

                             Organik Tarım

                      3. Çocuk Gelişimi Ve Gençlik Hizmetleri Bölümü

                             Çocuk Gelişimi

                       4. Dış Ticaret Bölümü

                            Dış Ticaret

                      5.Finsns, Bankacılık Ve Siğotracılık  Bölümü

                            Bankacılık Ve Siğortacılık

                     6. Mimarlık Ve Şehir Planlama Bölümü

                           Harita Ve Kadastro

                          Tapu Ve Kadastro

                      7.Muhasebe Ve Vergi Bölümü

                          Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları

                      8.Tıbbi Hizmetler Ve Teknikler Bölümü

                         İlk Ve Acil Yardım

                     9.Yönetim Ve Organizasyon Bölümü

                         İşletme Yönetimi

 

 

 

 

 

 

 1. Kalite Güvencesi Sistemi
 1. Kurumun kalite güvencesi süreçleri; Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme, Stratejik Planlama, İç Değerlendirme ve Ölçme ve İzleme süreçlerinden oluşmaktadır. Bu süreç kapsamında ADEK; KSÜ’nün stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, akademik ve idari hizmetlerin değerlendirilmesi, kalitesinin geliştirilmesi ve kalite düzeyinin belirlenip onaylanması için her yıl düzenli olarak anketler yapmış, akademik ve idari personelin performans göstergelerini ölçerek değerlendirmelerde bulunmuştur. Ayrıca bu anketler kapsamında, öğrencilere de memnuniyet anketleri yapılarak; başta eğitim, sosyal faaliyetler olmak üzere üniversite ile ilgili memnuniyet dereceleri ölçülmeye çalışılmıştır. Kalite güvence süreçlerinden bir diğeri de Stratejik Planlama Süreci’dir. Stratejik planlama süreci kurumun; misyon ve vizyonu, temel değerleri ve politikaları, iç ve dış değerlendirilmesi, kısa, orta ve uzun dönemler için strateji ve amaçlarının belirlenmesi, stratejileri hayata geçirebilmek için kurum ve birimlerinin hedef ve performans göstergelerinin belirlenmesi, birimlerin faaliyet ve programlarının oluşturulması, kaynak planlaması, hedef, faaliyet ve projelerin bütçelenmesi ve bütün bunların dokümantasyonlarının yapılması çalışmalarını kapsar. Stratejik planlama kapsamında KSÜ, her yıl bir sonraki takvim yılı başına kadar kendi yıllık iç ve dış değerlendirme raporlarını ve kurum içi gözden geçirme sonuçlarını hazırlar. Bir sonraki takvim yılı için ise 5 yıllık stratejik plana bağlı olarak performans programını, iyileştirme eylem planlarını oluşturur ve yürütür. Hazırlanan stratejik planda (2013-2017), misyon ve vizyonunu gerçekleştirmek üzere 7 amaç, bu amaçların altında 41 hedef ve bu hedeflere yönelik 187 performans göstergesi belirlenmiştir. Kurumun İç Değerlendirme Süreci, stratejik planlama çalışmalarında yükseköğretim kurumunun kurumsal anlamda iç ve dış değerlendirmesini gerçekleştirmek, zayıf ve kuvvetli yönleri ile önündeki fırsatları ve karşılaşacakları tehditleri ortaya çıkartmayı amaçlamaktadır. Kurumsal değerlendirmenin hedefleri, üniversitenin kurumsal nitelikleri ve özellikleri ışığında; a) Kurumsal değerlendirme (iç değerlendirme ve dış değerlendirme) çalışmalarını yapmak, b) Performans sonuçlarını belirlemek c) SWOT sonuçlarını ortaya çıkarmak şeklinde belirlenir 1. Eğitim –

Öğretim Programların Tasarımı ve Onayı Programların eğitim amaçlarının belirlenmesinde ve müfredatın (eğitim programının) tasarımında iç ve dış paydaş katkıları karşılıklı işbirliği ve görüş alışverişi yapılarak gerçekleştirilmektedir. Programların amaçları, iç paydaşlar olan öğretim elemanları, öğrenciler, idari personel ile dış paydaşlar olan mezunlar, işverenler, meslek odası temsilcileri, kamu kurumları vb. paydaşların beklentileri, çağın gerektirdiği yeterlilik alanları göz önüne alınarak belirlenmektedir. Her yıl akademik personelin verdiği dersler anketler yoluyla öğrenciler tarafından değerlendirilmektedir. Bu değerlendirme sonuçlarına ilişkin geri bildirimler dersi veren öğretim elemanına iletilmektedir.

 

 Bologna Süreci kapsamında program yeterlilikleri Yükseköğretim Ulusal Yeterlilikleri Çerçevesi ve temel alan yeterliliklerine bağlı olarak tanımlanmıştır. Üniversitenin misyon, vizyon ve hedefleri doğrultusunda iç ve dış paydaşların da görüşleri dikkate alınarak programın eğitim amaçları tespit edilmiştir. Daha sonra programın eğitim amaçlarına ulaşabilmek için program yeterlilikleri belirlenmiştir.

 

Program yeterliliği; programın amacı, hedefleri gözetilerek öğrencilere mesleki yeterlilik için bilgi, beceri, yetkinlik sağlamak ve bu amacı sağlayacak derslerin içerikleri, kazanımları, iş yükü ve AKTS kredisi belirlenerek düzenlenmiştir.

 

Program yeterlilikleri, gerek öğrenme çıktıları gerekse mesleki yeterlilik olarak, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilik Çerçevesine uygun olarak düzenlenmekte ve çalışmalar buna göre yapılmaktadır.

 

Bölümlerde teklif olarak hazırlanan programlar öncelikle bölüm akademik kurullarında görüşme ve tartışmaya açılmaktadır. Bölüm akademik kurulunun önerisi birim yönetim kuruluna sunulur, birim yönetim kurulunun kararı üniversite eğitim-öğretim komisyonu tarafından değerlendirilerek uygunluğuna karar verilmesi durumunda üniversite senatosunun onayına sunulur; senatonun uygun görmesi halinde onaylanarak uygulamaya başlanır.

 

Kurumun web sayfasında, programın vizyonu, misyonu, verilen dersler ve bu derslerin çıktıları ayrıntılı şekilde bulunmaktadır.

 

 Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme

 Programlarda yer alan derslerin, öğrencilerin derslerde ve ders dışında yaptıkları etkinlikleri kapsayan iş yüküne dayalı AKTS’leri her yarıyıl 30 AKTS olmak üzere toplamda 120 AKTS olarak belirlenmiştir.

 

 Öğrencilerin yurt içi ve/veya yurt dışındaki işyeri ortamlarında gerçekleştirebilecekleri uygulama ve stajların iş yükleri AKTS olarak belirlenmekte ve programın toplam iş yüküne dahil edilmektedir. GMYO’da 30 iş günü yapılan stajlar 8 AKTS, olarak belirlenmiş ve programlara işlenmiştir.

 

Öğrencilere, teorik derslerin işleyişinde, konuların hazırlanması ve sunumunda aktif rol verilmektedir. Uygulamalı derslerde kendisi yaparak yaşayarak öğrenmesine dönük etkinlikler yapılmaktadır.

 

Yine programlarda “öğrenci merkezli öğrenme” anlayışı uygulanmaktadır. Bu anlayışta araştırma projeleri, ödevleri ve sunumlar öğretim süreçlerinin bir parçası haline getirilerek öğrencilerin öğrenmede aktif bir rol almaları sağlanmaktadır.

 

 Programda eğitim gören öğrencilerin sınav vb. olgularda, doğru, adil ve tutarlı şekilde değerlendirme kriterleri, programa bağlı anabilim dallarında akademik değerlendirme toplantıları ile güncel ihtiyaçlar doğrultusunda her dönem başında yeniden gözden geçirilerek oluşturulmaktadır. KSÜ Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Bağıl Değerlendirme Yönergesi hükümleri çerçevesinde belirlenmiş sınıf geçme ve mezuniyet kriterlerine uygun değerlendirme yapılmaktadır. Tüm değerlendirme evrakları anabilim dalı başkanlıklarınca muhafaza edilmekte ve arşivlenmektedir. Not verme işlemleri öğrenci bilgi sisteminde dersi yürüten öğretim üyelerince yapılmakta ve öğrencilere ilan edilmektedir. Sınıf geçme ve mezuniyet kriterleri web sitesi üzerinden, basılı “Öğrenci Rehberi” kitapçığı ile ve el ilanları şeklinde duyurulmaktadır.

 

Öğrencilerin derslere düzenli devam edebilmeleri için ders programları fakülte ve yüksekokullarca web sayfalarında ve duyuru panolarında ilan edilmekte ve yasal devamsızlık hakları konusunda öğrenciler bilgilendirilmektedir. Bununla birlikte geçerli mazeretleri sonucu ara sınavlara giremeyen öğrencilerin mazeretlerini yazılı beyan etmeleri kaydıyla ek sınav hakkı tanınmakta ve öğrencilere duyurularak mazeret sınav hakkı verilmektedir.

 

Yürürlükteki mevzuat doğrultusunda engelli öğrenciler için dersleri takip edebilmelerine yönelik grafikli ve görsel dersler yerine teorik derslerin eş değer kabul edilmesi, sınavlarda ek süreler ve yardımcılar tanımlanması, dersliklere ulaşım kolaylığı sağlanması gibi öğretim hayatını kolaylaştırıcı tedbirler alınmaktadır.

 

 Öğrencinin Kabulü ve Gelişimi, Tanınma ve Sertifikalandırma

 

Ön Lisans programlarına ilk defa öğrenci kabulü ile Dikey Geçişler ÖSYM sınav sonucuna göre yapılmaktadır. Yatay geçişler ise YÖK ve kurum tarafından belirlenen usul ve esaslara göre yapılmaktadır.

 

 Kurumun her yıl periyodik olarak yeni kayıt yaptıran öğrencilere öğrenci rehberi adı altında, kurumu tanıtıcı bilgilerin yer aldığı kitapçık dağıtılmakta ve web sayfasında gerekli bilgiler paylaşılmaktadır. Ayrıca kurum bünyesinde yeni öğrencilerinin oryantasyonu amacıyla tanışma toplantıları yapılmaktadır.

 

 Meslek Yüksekokullarındaki başarılı öğrencilerin bölüm öğretim elemanları tarafından dikey geçiş sınavlarına girmeleri teşvik edilerek lisans programlarına yönlendirilmektedir.

 

 Ayrıca, KSÜ Ön lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve KSÜ Senato kararları doğrultusunda genel not ortalaması 3.00 – 4.00 arası olan öğrencilere her dönem sonu itibariyle “Onur Belgesi”, genel not ortalaması 3.50 - 4.00 arası olanlara mezuniyetlerinde “Yüksek Onur Belgesi” ve ödüller verilmektedir.

 

Kurumun öğrenci otomasyon sisteminin öğrencilere sürekli iletişim imkanı sunmakta ve bu yolla öğrencilere akademik danışmanlık hizmeti verilmektedir. Öğretim elemanlarının odalarının girişlerine öğrenci danışmanlık saatlerini de içeren ders programları asılmakta ve belirtilen saatlerde danışmanlık hizmeti verilmektedir.

 

Eğitim-Öğretim Kadrosu

 

 GMYO’da tüm programların öğrenci alabilmesi için gerekli asgari şartlar sağlanmıştır. Ancak bazı programlarda eğitim öğretim hizmetlerinin daha nitelikli yürütülebilmesi için öğretim elemanı ihtiyacı bulunmaktadır.

 

 Bölümler akademik kadro ihtiyaçlarını bölüm akademik kurul kararı ile dekanlık/müdürlük aracılığıyla Rektörlüğe bildirmektedir. Rektörlük ise, üniversiteye ayrılan kontenjanlar dahilinde ilana çıkarak istenen yeterliliklere sahip adaylardan müracaat alıp, adayların bilimsel çalışmaları jürilere gönderilmektedir. Jürilerin en az 3 kişi olması en az birisinin üniversite dışından olması istenir. Jürilerin uygunluk raporları doğrultusunda yönetim kurullarınca öğretim üyesi ataması yapmaktadır.

 

Bölümler ihtiyaç duyduğu alanlarda bölüm akademik kurul kararı alarak, Müdürlük aracılığıyla Rektörlüğe bildirmektedir. Rektörlük ise alanında yeterliliği olan kişilerden diploma ve diğer yeterlilik belgelerini teslim alarak bu belgelerin uygunluğu üzerinden görevlendirme yapmaktadır.

 

 Kurumda ders dağılımları öğretim elemanlarının akademik uzmanlık, çalışma alanları ve yeterlilikleri göz önüne alınarak bölüm akademik kurullarında belirlenmekte ve birim yönetim kurulları tarafından yapılmaktadır.

 

GMYO’da; Akademik kadronun mesleki gelişimleri ve öğretim becerilerini iyileştirmek üzere konferanslara ve kongrelere katılımları teşvik edilmektedir. Yüksek lisans ve doktora eğitimine devam eden öğretim elemanlarına okul yönetimi tarafından izin verilmekte, ders programları düzenlenirken de kolaylık sağlanmaktadır.

 

Üniversite akademik değerlendirme yönergesi (KSÜ Performans Değerlendirme Yönergesi) doğrultusunda anketler yapılarak performanslar değerlendirilmektedir.

 

 Kurum bünyesinde bulunan doktora programlarında yetişen öğrenciler, öğretim kadrosunun sürdürülebilirliği için bir kaynak oluşturmaktadır. Ayrıca akademik ödül ve teşvik yönergesi doğrultusunda da işlemler yürütülmektedir.

 

 

Öğrenme Kaynakları, Erişilebilirlik ve Destekler

 

Öğretim ortamları üniversitenin güçlü olduğu alandır. Kurum yeterli düzeyde eğitimöğretim, donanım imkânına sahip bulunmaktadır. Bu kapsamda dersliklerin akıllı tahta, projeksiyon, bilgisayar vb. donanımları bulunmaktadır.

 

Eğitimde yeni teknolojilerin kullanımı teşvik edilmektedir. Bu anlamda akıllı tahta, projeksiyon, internet, bilgisayar, uzaktan eğitim gibi teknolojiler kullanılmaktadır.

 

Öğrencilerin mesleki gelişim ve kariyer planlamasına yönelik olarak; teknik geziler düzenlenmekte, akademik danışmanlık hizmetleri sunulmakta ve topluma hizmet uygulamaları yapılmaktadır. Eğitim öğretim yılı içerisinde çeşitli meslek guruplarından davetli konuşmacılarla söyleşiler düzenlenmekte, çeşitli üst düzey yöneticiler ve firma sahipleriyle bir araya gelmeleri sağlanmaktadır. Her yıl düzenli olarak Kariyer Günleri yapılarak sektör temsilcileriyle öğrencilerin birebir iş görüşmesi yapma imkanı sağlanmaktadır.

 

 Üniversitede akademik birimlerin ve öğrenci topluluklarının mesleki ve kariyer gelişim faaliyetlerine destek sağlamak amacıyla “öğrenci toplulukları yönergesi” çıkartılmış ve bu yönerge doğrultusunda faaliyetlere her türlü mali ve idari destek sağlanmaktadır.

 

Üniversitede yemekhane, yurt, spor alanları, , dinlenme mekânları gibi sosyal tesisler mevcut olup aktif olarak kullanılmaktadır. Ancak barınma alanında ihtiyaç bulunmaktadır.

 

GMYO’da 5378 Sayılı Engelliler Hakkında Kanun kapsamında derslik, kütüphane, laboratuvar, yemekhane, kantin ve idari birimlere engelli öğrencilerin ulaşabileceği şekilde düzenlenmiştir. GMYO’da rampa, yürüme şeritleriyle asansörler ve engelli tuvaleti bulunmaktadır.

 

D. Araştırma ve Geliştirme

 

 Araştırma Stratejisi ve Hedefleri

 

Kurumun 2019-2021 Stratejik planında araştırma stratejisi ve hedefleri belirlenmiştir. Belirlenen araştırma stratejisi ve hedefleri; KSÜ üst yönetimi, tüm akademik birimler, BAP, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi, SGDB, Döner sermaye, SKSDB tarafından gerçekleştirileceği belirlenmiştir.

 

 Kurumun 2019-2021 Stratejik planında, “Bilimsel faaliyetleri geliştirmek etkinlik ve verimliliğini artırmak” şeklinde belirlenen stratejik amaç kapsamında hedefler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

 

. Uluslararası ölçütlere göre geliştirilmesinin teşvik edilmesi, esi, düzenlenmesi, inden ulusal ve uluslararası yayın çıkarılmasının sağlanması ve teşvik edilmesi.

. Akademik personelin bilimsel toplantılara katılımlarını teşvik edilmesi ve desteklenmesi

. Ulusal/Uluslararası bilimsel düzeyde  toplantılar (konferans,kongre vb seminerler) düzenlenmesi

. Bilimsel faaliyetlerin artırılmasına yönelik akademik gelişimin desteklenmesi

. Lisansüstü Çalışmalardan ve bilimsel  araştırma projelerinden  ulusal ve uluslararası yayın çalışmasının sağlanması ve tevsik edilmesi

 

Bu hedeflerin gerçekleştirilmesi ile ilgili olarak 22 adet strateji belirlenmiştir.

 

  Kurumun araştırma faaliyetleri eğitim öğretim, tez, seminer, panel, konferans, çalıştay ve yayın olarak iç ve dış paydaşlara yansımaktadır. Buna yönelik strateji; yapılan araştırma sonuçlarının eğitim-öğretime yansıtılması ve üniversite-toplum işbirliğini güçlendirmek şeklindedir.

 

E.Sonuç ve Değerlendirme

 

 Kurumun güçlü yönleri ile iyileşmeye açık yönleri Kalite Güvencesi, Eğitim-Öğretim, Araştırma-Geliştirme ve Yönetim Sistemi başlıkları altında şu şekilde özetlenebilir.

 

1-Kalite Güvencesi Sisteminin Güçlü Yönleri

 

 - Kalite Güvencesi süreçlerinden “Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu” (ADEK) kapsamında, ADEK ve KSÜ’nün stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda, akademik ve idari hizmetlerin değerlendirilmesi, kalitesinin geliştirilmesi ve kalite düzeyinin belirlenip onaylanması için her yıl düzenli anketlerin yapılarak, performans göstergelerinin ölçülmesi ve değerlendirmelerin yapılmış olması,

 

Kalite Güvencesi süreçlerinden Stratejik Plan kapsamında kurumun misyon, vizyon, temel değerleri, kısa, orta ve uzun vadeli strateji ve amaçlarının belirlenmiş olması,

 

 - Kurumda performans sonuçlarının ölçülmesine yönelik sürecin oluşturulmuş olması,

 - Kurumun İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planına genel olarak uyum sağlanması,

- Kontrol Ortamı Standartları, Kontrol Faaliyetleri Standartları, Bilgi ve İletişim Standartları ve   İzleme Standartlarında makul güvence sağlanması,

 - Kurum tarafından yurtiçi ve yurtdışı üniversitelerle imzalanan protokollerle; eğitim öğretimin yaygınlığı ve zenginliğinin tüm personelin kullanımına sunulması,

 - “Bağıl Değerlendirme Yönergesi” ile belirlenmiş sınıf geçme ve mezuniyet kriterlerine uygun değerlendirmenin yapılması,

 - Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri uygulanarak; nitelikli ve başarılı öğretim elemanlarının istihdamının sağlanması,

 - Kalite performansının belirlenmesi amacıyla; akademik personelin yapmış olduğu çalışmalar, projeler, yayınlar ile öğrencilerin derslerindeki başarıları ve mezun olan öğrencilerin, sektörde belirli bir konuma gelmeleri ve mesleki ve akademik sınavlarda elde ettikleri başarılar,

 - Öğretim elemanlarının yaptıkları yayın ve seminerler ile aldıkları atıflar,

 - Eğitim-Öğretimin teori ve uygulama açısından kaliteli bir şekilde yürütülüyor olması,

 - İş dünyası ile iyi ilişkilere sahip öğretim elemanlarının bulunması,

 - Özel yetenek sınavlarının Üniversite senatosunca kabul edilen denetlenebilir, şeffaf ve objektif kriterlere göre yapılması,

 - Akademik kadronun genç, dinamik ve nitelikli olması, kadroda yurtiçi ve yurtdışı gelişmiş üniversitelerden eğitim almış elemanların bulunması,

 - Araştırmaların etik değerlere uygun olarak yapılması için etik kuralların mevcut olması ve intihalleri tespit eden yazılım programlarının kullanılıyor olması,

 

 2-Kalite Güvencesi Sisteminin İyileşmeye Açık Yönleri

 

- KSÜ’nün performans yönetim sisteminin, ilgili mevzuat hükümlerine ve iç kontrol ilkelerine uygun şekilde oluşturulmasında güçlüklerin bulunması,

 - Kurumun İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planında yer alan Risk Değerlendirme Standartlarının genel şartlarına makul güvence sağlanamaması,

- Kurumun kuruluşundan bu yana dış değerlendirmeye tabi olmaması fakat bu konuda istekli olması,

- Kurum tarafından verilen doktora derecelerine bağlı olarak akademik ortamda iş bulan öğrencilerin takibi için yeterli bir sistemin bulunmayışı,

- Araştırma çıktılarının değerlendirilmesi ve ödüllendirilmesi için belirlenmiş usul ve esasların bulunmaması,

- Bölümlerin uluslararası geçerliliği olan akredite kuruluşları tarafından akredite edilmede eksiklerinin bulunması.

 

 3-Eğitim-Öğretimin Güçlü Yönleri

 - Bologna süreci kapsamında, kurumun misyon, vizyon ve hedefleri ile iç ve dış paydaşların görüşleri de dikkate alınarak ders müfredatlarında güncelleme yapılması,

 - Öğrencilerin alanlarında sektör ihtiyaçlarını karşılayan bilgi ve donanıma sahip olmaları,

 - İlgili paydaşların talepleri doğrultusunda, güncel alanlara yönelik ön lisans programların açılması,

 - “Öğrenci merkezli öğrenme” anlayışının uygulanması ve bu sayede araştırma projeleri, ödevleri ve sunumlar yaptırılarak, öğrencilerin öğretim sürecinin bir parçası haline gelmelerinin sağlanmaları,

 - Yabancı uyruklu öğrenciler için Dış İlişkiler Biriminin oluşturulması ve Dil sorunu olan öğrenciler için TÖMER’de Türkçe dil eğitiminin verilmesi,

 - Öğrenciler için kurum bünyesinde psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetinin verilmesi,

 - Kurumun eğitim-öğretim faaliyetleri kapsamında farklı alanlarda seçmeli derslerin açılması, -Çeşitli öğrenci toplulukları aracılığı ile sosyal ve kültürel aktivitelerin sıkça gerçekleştiriliyor olması,

 - Erasmus, Mevlana ve Farabi programları ile öğrenci, öğretim elemanı değişiminin sağlanması,

 - Üniversite – Sanayi iş birliğinin sağlanması ile öğrencilere uygulama ve istihdam imkanlarının sunuluyor olması,

 - Eğitimde yeni teknolojilerin kullanımının teşvik edilmesi; akıllı tahta, projeksiyon, internet, bilgisayar, uzaktan eğitim teknolojilerinin kullanılıyor olması,

 - Uygulamalı dersler ve staj uygulamalarına ağırlık verilmesi, teknik geziler düzenlenerek öğrencilerin bilgi, beceri ve yeteneklerinin gelişiminin sağlanması,

 

 4-Eğitim-Öğretimin İyileşmeye Açık Yönleri

 

- Bazı programlarda öğretim elemanı ihtiyacının bulunması,

 - Öğrencilerin barınmaları konusunda yurtların yetersiz olması,

 - Öğrenciler için kültürel ve sosyal alanların yetersiz olması,

 

 5-Araştırma-Geliştirmenin Güçlü Yönleri

 

- AR-GE faaliyetlerinin akademik ve idari düzeyde gelişmiş olması,

 - BAP birimi bünyesinde bilimsel araştırma ve projelere imkanlar ölçüsünde destek verilmesi ve belirli aralıklarla AR-GE proje pazarları düzenlenmesi,

 - Diğer araştırma kuruluşları ve üniversitelerle işbirliğine açık olunması,

 

 6-Araştırma-Geliştirmenin İyileşmeye Açık Yönleri

 

- Araştırma faaliyetleri için gerekli fiziki/teknik altyapı ve mali kaynakların yetersiz olması,

 - Kurum içerisinde dönemsel olarak ilan edilen öncelikli çalışma konuları listesi ve çalışma alanlarının bulunmaması,

- Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK, TÜBA, KOSGEB, Kalkınma Ajansı, Firmalar vb. kurumlarla yapılan işbirliği, eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinin yeterli düzeyde olmaması,

- Doğrudan yapılacak AR-GE faaliyetlerine sponsorluk-bağış miktarının az olması,

 

 7-Yönetim Sisteminin Güçlü Yönleri

 

- Eğitim ve öğretim faaliyetlerinde kullanılan “Bilgi Yönetim Sistemi” öğrencilerin demografik bilgileri, eğitim ve öğretim süreçlerini ve başarı oranları ile ilgili bilgilerin hızlı bir şekilde raporlanması,

 - Otomasyon sisteminde bulunan verilerin, antivirüs yazılımları ile korunması, tüm bilgi sistemlerinin erişim ve güvenliğinin sağlanması,

- Akademik ve bireysel özgürlüğün bulunması,

 - KSÜ yönetiminin gelişmeye açık, demokratik, katılımcı, ulaşılabilir, şeffaf, üniversiteyi geliştirme konusunda istekli, eleştirilere ve sorgulamalara açık olması,

 - Öğrenci konseyinin aktif çalışıyor olması.

 8-Yönetim Sisteminin İyileşmeye Açık Yönleri

- Kurumsal bazı faaliyet ve süreçlerin otomasyonsuz yürütülmesi, birbiriyle ilişkili alanlardaki verilerin ortak analizi ve raporlanmasının zor olması.

 

GÖKSUN MYO  İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

A.      Kurum Hakkında Bilgiler

 

İletişim Bilgileri

Adres: Göksun Meslek Yüksekokulu Arslanbey Yerleşkesi 46600 Göksun, Kahramanmaraş Telefon: 0 344 300 23 26 Faks:     0 344 300 23 27 E-posta: goksun@ksu.edu.tr

 

Tarihsel Gelişim

Meslek Yüksekokulumuz, Yükseköğretim Kurulu’nun 14.10.1994 tarihli kararıyla 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2 ve 2809 sayılı kanunun 3. maddesi uyarınca Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’ne bağlı olarak Göksun Meslek Yüksekokulu adıyla kurulmuştur.

Yüksekokulumuz 1994–1995 Eğitim-Öğretim yılında Teknik Programlar bölümü altında; Bilgisayar Programcılığı, İktisadi ve İdari Programlar bölümü altında; Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı olmak üzere iki program ile Kahramanmaraş Karacasu Yerleşkesi’nde eğitim öğretime başlamıştır. 1997 yılında Göksun Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü binasına taşınarak 2006 yılına kadar eğitim-öğretimini burada sürdürmüştür. Yüksekokulumuz 2006 yılında Göksun Arslanbey Yerleşkesi’nde bulunan 13.500 mkapalı ve 24.800 m2 açık alanı bulunan kendi binasına taşınmıştır.

2018-2019 eğitim-öğretim yılı itibariyle Meslek Yüksekokulumuz bünyesinde 10 gündüz 4 gece toplam 14 programda 1711 öğrenci, 33 Akademik, 12 idari, 10 kadrolu işçi ve 10 Özel Güvenlik Görevlisi olmak üzere toplam 65 çalışanı ile hizmet vermektedir.

 

Misyon

 Eğitim-öğretim ve araştırmada evrensel ölçüt ve etik değerleri benimseyen, toplum yararını ve paydaş memnuniyetini ilke edinen Kahramanmaraş sütçü İmam Üniversitesi; eleştirel düşünebilen, mesleki yeterliliğe sahip, yaşam boyu öğrenme felsefesiyle donatılmış, yeni bilgiler üreten, uygulayan ve yayan bireyler yetiştirmeyi ve bilimsel ve sanatsal alanlarda uluslararası düzeyde rekabet etmeyi amaç edinmiştir..

 

Vizyon

Yenilikçi, uluslararası düzeyde eğitim-öğretim ve araştırmada öncü; öğrenciler ve araştırmacılar tarafından tercih edilen ve çalışanların benimsediği bir kurum olmaktır. Değerlerimiz Evrensel etik değerlere bağlı, Mesleki yetkinliğe sahip, Eleştirel düşünceye açık, Ulusal değerlere saygılı, İnsan haklarına saygılı, Analitik düşünceye sahip, Çalışkan ve üretken, Adil, güvenilir ve şeffaf, Paydaş memnuniyetini önemseyen, Öncü ve yenilikçi, Çevre bilincine sahip, Özgürlük ve çokseslilik bilincine sahip, Engelsiz bir Üniversite olmak.

 

 

 

 

Stratejik Amaçlar

 

Stratejik Amaç 1. Eğitim-öğretim faaliyetlerini ulusal ve uluslararası kalite standartlarına uygun konuma ulaştıracak çalışmalar yürütmek

Hedef 1. Öğrenci Merkezli Eğitim Altyapısı Oluşturmak Strateji

1. Ders işlenişinde farklı eğitim metotlarının bir arada kullanması. Strateji

2. Uygulama imkan ve altyapısının geliştirilmesi, Strateji

 3. Ders işlenmesinde sektör temsilcilerinden faydalanılması. Strateji

 4. Akıllı sınıf ve teknolojik imkanların geliştirilmesi.

 Hedef 2. Akademik Çalışan Memnuniyeti Sağlamak Strateji

 1. Akademik personel sayısının yeterli hale getirilmesi Strateji

2. Akademik personel üzerindeki danışmanlık yükünün hafifletilmesi Strateji

 3. Akademik anlamda kurum kültürü oluşturulması

Hedef 3. Verimli Eğitim İçin Uygulama Merkezleri Oluşturma Strateji

 1. Mevcut mekanların iyileştirilmesi Strateji

2. Yeni uygulama alanları oluşturulması Strateji

3. Uygulama alanlarına araç gereç temini

 Hedef 4. Yenilikçi ve güncel ders içerikleri oluşturulması Strateji

 1. Her yıl müfredatların gözden geçirilmesi Strateji

2. Ders içeriklerinin günün şartlarına göre güncellenmesi Strateji

 3. Derslerin günün ve sektörün ihtiyaçlarına uygun hale getirilmesi

 Stratejik Amaç 2. Bilgiyi üreten ve yayan bir üniversite olarak, toplumun ihtiyacı olan alanlarda, ulusal ve uluslararası düzeyde kabul görmüş araştırma ve yayınlar yapmak.

 Hedef 1. Araştırma Yapılabilecek Birimlerin Geliştirilmesi Strateji

1.  Teknoloji altyapısının geliştirilmesi Strateji

2. İnternet alt yapısının geliştirilmesi

 

Hedef 2. Akademisyenlerin Yayin Konusunda Teşvik Edilmesi Strateji

1. Hizmet içi eğitim programları düzenleme Strateji

2. Kurum içi ve dışı öğretim elemanı değişimi Hedef

 3. Bölümler Arası Ortak Çalişma Kültürü Oluşturma

Strateji 1. Öğretim elemanları arasında bilgi paylaşımının artırılması

Strateji 2. Farklı birimlerle çalışma grupları oluşturulması

Strateji 3. Birimler arasında ortak çalılşma alanları belirlenmesi

Strateji 4. Ortak çalışma alanları ile ilgili projeler gerçekleştirilmesi

Hedef 4. Akademik Personelin Performansının Artırılması

Strateji 1. Personelin ulusal ve uluslararası projeler konusunda bilgilendirilmesi

Strateji 2. Personelin yurt içi ve yurt dışı etkinliklere katılımının sağlanması

Stratejik Amaç 3. Rekabet, girişimcilik ve teknolojik kapasitesi yüksek, etkin ve verimli bir kurumsal yapı ve yerleşkeler oluşturmak

 Hedef 1: Programlar İçin Uygulama Alanları Oluşturulması

Strateji 1. Organik Tarım Programı için gerekli ekipmanların temin edilmesi.

Strateji 2. Uygulamalı derslere ağırlık verilmesi.

Strateji 3.Organik Tarım programı için model seralar oluşturulması.

Strateji 4.İlk ve Acil programı için gerekli donanımların temin edilmesi.

 Hedef 2. Arslanbey Yerleşkesi Fiziki Şartları Uygun Hale Getirilmesi

Strateji 1. Yerleşkemizde  aydınlatma, ısıtma  ve seralarda kullanmak için güneş enerjisi (ges) üretiminin sağlanması

Strateji 2. Yerleşkemiz çevre düzeninin sağlanması

Hedef 3. Fiziki ve Teknolojik Altyapının Güçlendirilmesi

Strateji  1.Ges için gerekli  araç ve gerecin  satın alınması

   Strateji 2. Kurulacak seralar için gerekli malzemelerin alınması

             Strateji 3. Bölümlerle ilgili dergi yayın vb. satın alınması

             Strateji 4. Elektronik belge yönetim sistemi programının laboratuarda kullanımının sağlanması

Stratejik Amaç 4. Ü niversitenin uluslararasılaşma ve paydaş memnuniyetini artırma         kapasitesini iyileştirecek akademik, kültürel ve sosyal faaliyetlerde bulunmak

Hedef 1. Toplum Menfaatine Yönelik Uygulamalar Gerçekleştirmek

             Strateji 1. Sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirme

             Strateji 2. Liseler için tanıtım programları gerçekleştirme

             Strateji 3. Sektör temsilcileri ile düzenli toplantılar gerçekleştirme

             Hedef 2. Mezun Öğrencilerle İrtibat Devamlılığı Sağlama

             Strateji 1. Mezun öğrencilerin seminer toplantı tören vb. etkinliklere katılımının sağlanması.

Strateji 2. Mevcut öğrenciler ve mezun öğrencilerin buluşmalarının sağlanacağı programların                                                                                                                                                                                                                                                   yapılması.

             Strateji 3. Bölüm web sayfaları ve sanal ortamlarla tüm öğrencilerle iletişim halinde olunması

            Hedef 3. Okul Sektör İşbirliği Sağlama Ve Geliştirme

            Strateji 1. Alanla ilgili kurum ziyaretleri gerçekleştirme

            Strateji 2. Alanla ilgili fuar ve organizasyonlara katılma

            Strateji 3. Akademisyen ve sektör temsilcilerinin bir araya gelmesini sağlama

             Hedef 4. Ulusal Ve Uluslararası Tanınırlığı Artırmak

             Strateji 1. Ulusal ve uluslararası panel toplantı vb etkinliklere katılım sağlanması

             Strateji 2. Basın yayın araçlarının daha etkili kullanılması

             Strateji 3. Bölüm web sitelerinin hazırlanıp aktif şekilde kullanılması

             Strateji 4. Yerel ve ulusal basında bölüm tanıtımlarını haberlerinin yapılması

              Eğitim-Öğretim Hizmeti Sunan Birimleri

2018-2019 eğitim-öğretim yılı itibariyle Meslek Yüksekokulumuz bünyesinde  9 bölüm  ve 11 program bulunmaktadır.

 

                          1.  Bilgisayar Teknolojileri Bölümü

Bilgisayar Programcılığı

İnternet Ve Ağ Teknolojileri

                      2.Bitkisel Ve Hayvansal Üretim Bölümü

                             Organik Tarım

                      3. Çocuk Gelişimi Ve Gençlik Hizmetleri Bölümü

                             Çocuk Gelişimi

                       4. Dış Ticaret Bölümü

                            Dış Ticaret

                      5.Finsns, Bankacılık Ve Siğotracılık  Bölümü

                            Bankacılık Ve Siğortacılık

                     6. Mimarlık Ve Şehir Planlama Bölümü

                           Harita Ve Kadastro

                          Tapu Ve Kadastro

                      7.Muhasebe Ve Vergi Bölümü

                          Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları

                      8.Tıbbi Hizmetler Ve Teknikler Bölümü

                         İlk Ve Acil Yardım

                     9.Yönetim Ve Organizasyon Bölümü

                         İşletme Yönetimi

 

 

 

 

 

 

B.     Kalite Güvencesi Sistemi

1-      Kurumun kalite güvencesi süreçleri; Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme, Stratejik Planlama, İç Değerlendirme ve Ölçme ve İzleme süreçlerinden oluşmaktadır. Bu süreç kapsamında ADEK; KSÜ’nün stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, akademik ve idari hizmetlerin değerlendirilmesi, kalitesinin geliştirilmesi ve kalite düzeyinin belirlenip onaylanması için her yıl düzenli olarak anketler yapmış, akademik ve idari personelin performans göstergelerini ölçerek değerlendirmelerde bulunmuştur. Ayrıca bu anketler kapsamında, öğrencilere de memnuniyet anketleri yapılarak; başta eğitim, sosyal faaliyetler olmak üzere üniversite ile ilgili memnuniyet dereceleri ölçülmeye çalışılmıştır. Kalite güvence süreçlerinden bir diğeri de Stratejik Planlama Süreci’dir. Stratejik planlama süreci kurumun; misyon ve vizyonu, temel değerleri ve politikaları, iç ve dış değerlendirilmesi, kısa, orta ve uzun dönemler için strateji ve amaçlarının belirlenmesi, stratejileri hayata geçirebilmek için kurum ve birimlerinin hedef ve performans göstergelerinin belirlenmesi, birimlerin faaliyet ve programlarının oluşturulması, kaynak planlaması, hedef, faaliyet ve projelerin bütçelenmesi ve bütün bunların dokümantasyonlarının yapılması çalışmalarını kapsar. Stratejik planlama kapsamında KSÜ, her yıl bir sonraki takvim yılı başına kadar kendi yıllık iç ve dış değerlendirme raporlarını ve kurum içi gözden geçirme sonuçlarını hazırlar. Bir sonraki takvim yılı için ise 5 yıllık stratejik plana bağlı olarak performans programını, iyileştirme eylem planlarını oluşturur ve yürütür. Hazırlanan stratejik planda (2013-2017), misyon ve vizyonunu gerçekleştirmek üzere 7 amaç, bu amaçların altında 41 hedef ve bu hedeflere yönelik 187 performans göstergesi belirlenmiştir. Kurumun İç Değerlendirme Süreci, stratejik planlama çalışmalarında yükseköğretim kurumunun kurumsal anlamda iç ve dış değerlendirmesini gerçekleştirmek, zayıf ve kuvvetli yönleri ile önündeki fırsatları ve karşılaşacakları tehditleri ortaya çıkartmayı amaçlamaktadır. Kurumsal değerlendirmenin hedefleri, üniversitenin kurumsal nitelikleri ve özellikleri ışığında; a) Kurumsal değerlendirme (iç değerlendirme ve dış değerlendirme) çalışmalarını yapmak, b) Performans sonuçlarını belirlemek c) SWOT sonuçlarını ortaya çıkarmak şeklinde belirlenir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.     Eğitim –

Öğretim Programların Tasarımı ve Onayı Programların eğitim amaçlarının belirlenmesinde ve müfredatın (eğitim programının) tasarımında iç ve dış paydaş katkıları karşılıklı işbirliği ve görüş alışverişi yapılarak gerçekleştirilmektedir. Programların amaçları, iç paydaşlar olan öğretim elemanları, öğrenciler, idari personel ile dış paydaşlar olan mezunlar, işverenler, meslek odası temsilcileri, kamu kurumları vb. paydaşların beklentileri, çağın gerektirdiği yeterlilik alanları göz önüne alınarak belirlenmektedir. Her yıl akademik personelin verdiği dersler anketler yoluyla öğrenciler tarafından değerlendirilmektedir. Bu değerlendirme sonuçlarına ilişkin geri bildirimler dersi veren öğretim elemanına iletilmektedir.

 

 Bologna Süreci kapsamında program yeterlilikleri Yükseköğretim Ulusal Yeterlilikleri Çerçevesi ve temel alan yeterliliklerine bağlı olarak tanımlanmıştır. Üniversitenin misyon, vizyon ve hedefleri doğrultusunda iç ve dış paydaşların da görüşleri dikkate alınarak programın eğitim amaçları tespit edilmiştir. Daha sonra programın eğitim amaçlarına ulaşabilmek için program yeterlilikleri belirlenmiştir.

 

Program yeterliliği; programın amacı, hedefleri gözetilerek öğrencilere mesleki yeterlilik için bilgi, beceri, yetkinlik sağlamak ve bu amacı sağlayacak derslerin içerikleri, kazanımları, iş yükü ve AKTS kredisi belirlenerek düzenlenmiştir.

 

Program yeterlilikleri, gerek öğrenme çıktıları gerekse mesleki yeterlilik olarak, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilik Çerçevesine uygun olarak düzenlenmekte ve çalışmalar buna göre yapılmaktadır.

 

Bölümlerde teklif olarak hazırlanan programlar öncelikle bölüm akademik kurullarında görüşme ve tartışmaya açılmaktadır. Bölüm akademik kurulunun önerisi birim yönetim kuruluna sunulur, birim yönetim kurulunun kararı üniversite eğitim-öğretim komisyonu tarafından değerlendirilerek uygunluğuna karar verilmesi durumunda üniversite senatosunun onayına sunulur; senatonun uygun görmesi halinde onaylanarak uygulamaya başlanır.

 

Kurumun web sayfasında, programın vizyonu, misyonu, verilen dersler ve bu derslerin çıktıları ayrıntılı şekilde bulunmaktadır.

 

 Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme

 Programlarda yer alan derslerin, öğrencilerin derslerde ve ders dışında yaptıkları etkinlikleri kapsayan iş yüküne dayalı AKTS’leri her yarıyıl 30 AKTS olmak üzere toplamda 120 AKTS olarak belirlenmiştir.

 

 Öğrencilerin yurt içi ve/veya yurt dışındaki işyeri ortamlarında gerçekleştirebilecekleri uygulama ve stajların iş yükleri AKTS olarak belirlenmekte ve programın toplam iş yüküne dahil edilmektedir. GMYO’da 30 iş günü yapılan stajlar 8 AKTS, olarak belirlenmiş ve programlara işlenmiştir.

 

Öğrencilere, teorik derslerin işleyişinde, konuların hazırlanması ve sunumunda aktif rol verilmektedir. Uygulamalı derslerde kendisi yaparak yaşayarak öğrenmesine dönük etkinlikler yapılmaktadır.

 

Yine programlarda “öğrenci merkezli öğrenme” anlayışı uygulanmaktadır. Bu anlayışta araştırma projeleri, ödevleri ve sunumlar öğretim süreçlerinin bir parçası haline getirilerek öğrencilerin öğrenmede aktif bir rol almaları sağlanmaktadır.

 

 Programda eğitim gören öğrencilerin sınav vb. olgularda, doğru, adil ve tutarlı şekilde değerlendirme kriterleri, programa bağlı anabilim dallarında akademik değerlendirme toplantıları ile güncel ihtiyaçlar doğrultusunda her dönem başında yeniden gözden geçirilerek oluşturulmaktadır. KSÜ Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Bağıl Değerlendirme Yönergesi hükümleri çerçevesinde belirlenmiş sınıf geçme ve mezuniyet kriterlerine uygun değerlendirme yapılmaktadır. Tüm değerlendirme evrakları anabilim dalı başkanlıklarınca muhafaza edilmekte ve arşivlenmektedir. Not verme işlemleri öğrenci bilgi sisteminde dersi yürüten öğretim üyelerince yapılmakta ve öğrencilere ilan edilmektedir. Sınıf geçme ve mezuniyet kriterleri web sitesi üzerinden, basılı “Öğrenci Rehberi” kitapçığı ile ve el ilanları şeklinde duyurulmaktadır.

 

Öğrencilerin derslere düzenli devam edebilmeleri için ders programları fakülte ve yüksekokullarca web sayfalarında ve duyuru panolarında ilan edilmekte ve yasal devamsızlık hakları konusunda öğrenciler bilgilendirilmektedir. Bununla birlikte geçerli mazeretleri sonucu ara sınavlara giremeyen öğrencilerin mazeretlerini yazılı beyan etmeleri kaydıyla ek sınav hakkı tanınmakta ve öğrencilere duyurularak mazeret sınav hakkı verilmektedir.

 

Yürürlükteki mevzuat doğrultusunda engelli öğrenciler için dersleri takip edebilmelerine yönelik grafikli ve görsel dersler yerine teorik derslerin eş değer kabul edilmesi, sınavlarda ek süreler ve yardımcılar tanımlanması, dersliklere ulaşım kolaylığı sağlanması gibi öğretim hayatını kolaylaştırıcı tedbirler alınmaktadır.

 

 Öğrencinin Kabulü ve Gelişimi, Tanınma ve Sertifikalandırma

 

Ön Lisans programlarına ilk defa öğrenci kabulü ile Dikey Geçişler ÖSYM sınav sonucuna göre yapılmaktadır. Yatay geçişler ise YÖK ve kurum tarafından belirlenen usul ve esaslara göre yapılmaktadır.

 

 Kurumun her yıl periyodik olarak yeni kayıt yaptıran öğrencilere öğrenci rehberi adı altında, kurumu tanıtıcı bilgilerin yer aldığı kitapçık dağıtılmakta ve web sayfasında gerekli bilgiler paylaşılmaktadır. Ayrıca kurum bünyesinde yeni öğrencilerinin oryantasyonu amacıyla tanışma toplantıları yapılmaktadır.

 

 Meslek Yüksekokullarındaki başarılı öğrencilerin bölüm öğretim elemanları tarafından dikey geçiş sınavlarına girmeleri teşvik edilerek lisans programlarına yönlendirilmektedir.

 

 Ayrıca, KSÜ Ön lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve KSÜ Senato kararları doğrultusunda genel not ortalaması 3.00 – 4.00 arası olan öğrencilere her dönem sonu itibariyle “Onur Belgesi”, genel not ortalaması 3.50 - 4.00 arası olanlara mezuniyetlerinde “Yüksek Onur Belgesi” ve ödüller verilmektedir.

 

Kurumun öğrenci otomasyon sisteminin öğrencilere sürekli iletişim imkanı sunmakta ve bu yolla öğrencilere akademik danışmanlık hizmeti verilmektedir. Öğretim elemanlarının odalarının girişlerine öğrenci danışmanlık saatlerini de içeren ders programları asılmakta ve belirtilen saatlerde danışmanlık hizmeti verilmektedir.

 

Eğitim-Öğretim Kadrosu

 

 GMYO’da tüm programların öğrenci alabilmesi için gerekli asgari şartlar sağlanmıştır. Ancak bazı programlarda eğitim öğretim hizmetlerinin daha nitelikli yürütülebilmesi için öğretim elemanı ihtiyacı bulunmaktadır.

 

 Bölümler akademik kadro ihtiyaçlarını bölüm akademik kurul kararı ile dekanlık/müdürlük aracılığıyla Rektörlüğe bildirmektedir. Rektörlük ise, üniversiteye ayrılan kontenjanlar dahilinde ilana çıkarak istenen yeterliliklere sahip adaylardan müracaat alıp, adayların bilimsel çalışmaları jürilere gönderilmektedir. Jürilerin en az 3 kişi olması en az birisinin üniversite dışından olması istenir. Jürilerin uygunluk raporları doğrultusunda yönetim kurullarınca öğretim üyesi ataması yapmaktadır.

 

Bölümler ihtiyaç duyduğu alanlarda bölüm akademik kurul kararı alarak, Müdürlük aracılığıyla Rektörlüğe bildirmektedir. Rektörlük ise alanında yeterliliği olan kişilerden diploma ve diğer yeterlilik belgelerini teslim alarak bu belgelerin uygunluğu üzerinden görevlendirme yapmaktadır.

 

 Kurumda ders dağılımları öğretim elemanlarının akademik uzmanlık, çalışma alanları ve yeterlilikleri göz önüne alınarak bölüm akademik kurullarında belirlenmekte ve birim yönetim kurulları tarafından yapılmaktadır.

 

GMYO’da; Akademik kadronun mesleki gelişimleri ve öğretim becerilerini iyileştirmek üzere konferanslara ve kongrelere katılımları teşvik edilmektedir. Yüksek lisans ve doktora eğitimine devam eden öğretim elemanlarına okul yönetimi tarafından izin verilmekte, ders programları düzenlenirken de kolaylık sağlanmaktadır.

 

Üniversite akademik değerlendirme yönergesi (KSÜ Performans Değerlendirme Yönergesi) doğrultusunda anketler yapılarak performanslar değerlendirilmektedir.

 

 Kurum bünyesinde bulunan doktora programlarında yetişen öğrenciler, öğretim kadrosunun sürdürülebilirliği için bir kaynak oluşturmaktadır. Ayrıca akademik ödül ve teşvik yönergesi doğrultusunda da işlemler yürütülmektedir.

 

 

Öğrenme Kaynakları, Erişilebilirlik ve Destekler

 

Öğretim ortamları üniversitenin güçlü olduğu alandır. Kurum yeterli düzeyde eğitimöğretim, donanım imkânına sahip bulunmaktadır. Bu kapsamda dersliklerin akıllı tahta, projeksiyon, bilgisayar vb. donanımları bulunmaktadır.

 

Eğitimde yeni teknolojilerin kullanımı teşvik edilmektedir. Bu anlamda akıllı tahta, projeksiyon, internet, bilgisayar, uzaktan eğitim gibi teknolojiler kullanılmaktadır.

 

Öğrencilerin mesleki gelişim ve kariyer planlamasına yönelik olarak; teknik geziler düzenlenmekte, akademik danışmanlık hizmetleri sunulmakta ve topluma hizmet uygulamaları yapılmaktadır. Eğitim öğretim yılı içerisinde çeşitli meslek guruplarından davetli konuşmacılarla söyleşiler düzenlenmekte, çeşitli üst düzey yöneticiler ve firma sahipleriyle bir araya gelmeleri sağlanmaktadır. Her yıl düzenli olarak Kariyer Günleri yapılarak sektör temsilcileriyle öğrencilerin birebir iş görüşmesi yapma imkanı sağlanmaktadır.

 

 Üniversitede akademik birimlerin ve öğrenci topluluklarının mesleki ve kariyer gelişim faaliyetlerine destek sağlamak amacıyla “öğrenci toplulukları yönergesi” çıkartılmış ve bu yönerge doğrultusunda faaliyetlere her türlü mali ve idari destek sağlanmaktadır.

 

Üniversitede yemekhane, yurt, spor alanları, , dinlenme mekânları gibi sosyal tesisler mevcut olup aktif olarak kullanılmaktadır. Ancak barınma alanında ihtiyaç bulunmaktadır.

 

GMYO’da 5378 Sayılı Engelliler Hakkında Kanun kapsamında derslik, kütüphane, laboratuvar, yemekhane, kantin ve idari birimlere engelli öğrencilerin ulaşabileceği şekilde düzenlenmiştir. GMYO’da rampa, yürüme şeritleriyle asansörler ve engelli tuvaleti bulunmaktadır.

 

D. Araştırma ve Geliştirme

 

 Araştırma Stratejisi ve Hedefleri

 

Kurumun 2019-2021 Stratejik planında araştırma stratejisi ve hedefleri belirlenmiştir. Belirlenen araştırma stratejisi ve hedefleri; KSÜ üst yönetimi, tüm akademik birimler, BAP, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi, SGDB, Döner sermaye, SKSDB tarafından gerçekleştirileceği belirlenmiştir.

 

 Kurumun 2019-2021 Stratejik planında, “Bilimsel faaliyetleri geliştirmek etkinlik ve verimliliğini artırmak” şeklinde belirlenen stratejik amaç kapsamında hedefler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

 

. Uluslararası ölçütlere göre geliştirilmesinin teşvik edilmesi, esi, düzenlenmesi, inden ulusal ve uluslararası yayın çıkarılmasının sağlanması ve teşvik edilmesi.

. Akademik personelin bilimsel toplantılara katılımlarını teşvik edilmesi ve desteklenmesi

. Ulusal/Uluslararası bilimsel düzeyde  toplantılar (konferans,kongre vb seminerler) düzenlenmesi

. Bilimsel faaliyetlerin artırılmasına yönelik akademik gelişimin desteklenmesi

. Lisansüstü Çalışmalardan ve bilimsel  araştırma projelerinden  ulusal ve uluslararası yayın çalışmasının sağlanması ve tevsik edilmesi

 

Bu hedeflerin gerçekleştirilmesi ile ilgili olarak 22 adet strateji belirlenmiştir.

 

  Kurumun araştırma faaliyetleri eğitim öğretim, tez, seminer, panel, konferans, çalıştay ve yayın olarak iç ve dış paydaşlara yansımaktadır. Buna yönelik strateji; yapılan araştırma sonuçlarının eğitim-öğretime yansıtılması ve üniversite-toplum işbirliğini güçlendirmek şeklindedir.

 

E.Sonuç ve Değerlendirme

 

 Kurumun güçlü yönleri ile iyileşmeye açık yönleri Kalite Güvencesi, Eğitim-Öğretim, Araştırma-Geliştirme ve Yönetim Sistemi başlıkları altında şu şekilde özetlenebilir.

 

1-Kalite Güvencesi Sisteminin Güçlü Yönleri

 

 - Kalite Güvencesi süreçlerinden “Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu” (ADEK) kapsamında, ADEK ve KSÜ’nün stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda, akademik ve idari hizmetlerin değerlendirilmesi, kalitesinin geliştirilmesi ve kalite düzeyinin belirlenip onaylanması için her yıl düzenli anketlerin yapılarak, performans göstergelerinin ölçülmesi ve değerlendirmelerin yapılmış olması,

 

Kalite Güvencesi süreçlerinden Stratejik Plan kapsamında kurumun misyon, vizyon, temel değerleri, kısa, orta ve uzun vadeli strateji ve amaçlarının belirlenmiş olması,

 

 - Kurumda performans sonuçlarının ölçülmesine yönelik sürecin oluşturulmuş olması,

 - Kurumun İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planına genel olarak uyum sağlanması,

- Kontrol Ortamı Standartları, Kontrol Faaliyetleri Standartları, Bilgi ve İletişim Standartları ve   İzleme Standartlarında makul güvence sağlanması,

 - Kurum tarafından yurtiçi ve yurtdışı üniversitelerle imzalanan protokollerle; eğitim öğretimin yaygınlığı ve zenginliğinin tüm personelin kullanımına sunulması,

 - “Bağıl Değerlendirme Yönergesi” ile belirlenmiş sınıf geçme ve mezuniyet kriterlerine uygun değerlendirmenin yapılması,

 - Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri uygulanarak; nitelikli ve başarılı öğretim elemanlarının istihdamının sağlanması,

 - Kalite performansının belirlenmesi amacıyla; akademik personelin yapmış olduğu çalışmalar, projeler, yayınlar ile öğrencilerin derslerindeki başarıları ve mezun olan öğrencilerin, sektörde belirli bir konuma gelmeleri ve mesleki ve akademik sınavlarda elde ettikleri başarılar,

 - Öğretim elemanlarının yaptıkları yayın ve seminerler ile aldıkları atıflar,

 - Eğitim-Öğretimin teori ve uygulama açısından kaliteli bir şekilde yürütülüyor olması,

 - İş dünyası ile iyi ilişkilere sahip öğretim elemanlarının bulunması,

 - Özel yetenek sınavlarının Üniversite senatosunca kabul edilen denetlenebilir, şeffaf ve objektif kriterlere göre yapılması,

 - Akademik kadronun genç, dinamik ve nitelikli olması, kadroda yurtiçi ve yurtdışı gelişmiş üniversitelerden eğitim almış elemanların bulunması,

 - Araştırmaların etik değerlere uygun olarak yapılması için etik kuralların mevcut olması ve intihalleri tespit eden yazılım programlarının kullanılıyor olması,

 

 2-Kalite Güvencesi Sisteminin İyileşmeye Açık Yönleri

 

- KSÜ’nün performans yönetim sisteminin, ilgili mevzuat hükümlerine ve iç kontrol ilkelerine uygun şekilde oluşturulmasında güçlüklerin bulunması,

 - Kurumun İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planında yer alan Risk Değerlendirme Standartlarının genel şartlarına makul güvence sağlanamaması,

- Kurumun kuruluşundan bu yana dış değerlendirmeye tabi olmaması fakat bu konuda istekli olması,

- Kurum tarafından verilen doktora derecelerine bağlı olarak akademik ortamda iş bulan öğrencilerin takibi için yeterli bir sistemin bulunmayışı,

- Araştırma çıktılarının değerlendirilmesi ve ödüllendirilmesi için belirlenmiş usul ve esasların bulunmaması,

- Bölümlerin uluslararası geçerliliği olan akredite kuruluşları tarafından akredite edilmede eksiklerinin bulunması.

 

 3-Eğitim-Öğretimin Güçlü Yönleri

 - Bologna süreci kapsamında, kurumun misyon, vizyon ve hedefleri ile iç ve dış paydaşların görüşleri de dikkate alınarak ders müfredatlarında güncelleme yapılması,

 - Öğrencilerin alanlarında sektör ihtiyaçlarını karşılayan bilgi ve donanıma sahip olmaları,

 - İlgili paydaşların talepleri doğrultusunda, güncel alanlara yönelik ön lisans programların açılması,

 - “Öğrenci merkezli öğrenme” anlayışının uygulanması ve bu sayede araştırma projeleri, ödevleri ve sunumlar yaptırılarak, öğrencilerin öğretim sürecinin bir parçası haline gelmelerinin sağlanmaları,

 - Yabancı uyruklu öğrenciler için Dış İlişkiler Biriminin oluşturulması ve Dil sorunu olan öğrenciler için TÖMER’de Türkçe dil eğitiminin verilmesi,

 - Öğrenciler için kurum bünyesinde psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetinin verilmesi,

 - Kurumun eğitim-öğretim faaliyetleri kapsamında farklı alanlarda seçmeli derslerin açılması, -Çeşitli öğrenci toplulukları aracılığı ile sosyal ve kültürel aktivitelerin sıkça gerçekleştiriliyor olması,

 - Erasmus, Mevlana ve Farabi programları ile öğrenci, öğretim elemanı değişiminin sağlanması,

 - Üniversite – Sanayi iş birliğinin sağlanması ile öğrencilere uygulama ve istihdam imkanlarının sunuluyor olması,

 - Eğitimde yeni teknolojilerin kullanımının teşvik edilmesi; akıllı tahta, projeksiyon, internet, bilgisayar, uzaktan eğitim teknolojilerinin kullanılıyor olması,

 - Uygulamalı dersler ve staj uygulamalarına ağırlık verilmesi, teknik geziler düzenlenerek öğrencilerin bilgi, beceri ve yeteneklerinin gelişiminin sağlanması,

 

 4-Eğitim-Öğretimin İyileşmeye Açık Yönleri

 

- Bazı programlarda öğretim elemanı ihtiyacının bulunması,

 - Öğrencilerin barınmaları konusunda yurtların yetersiz olması,

 - Öğrenciler için kültürel ve sosyal alanların yetersiz olması,

 

 5-Araştırma-Geliştirmenin Güçlü Yönleri

 

- AR-GE faaliyetlerinin akademik ve idari düzeyde gelişmiş olması,

 - BAP birimi bünyesinde bilimsel araştırma ve projelere imkanlar ölçüsünde destek verilmesi ve belirli aralıklarla AR-GE proje pazarları düzenlenmesi,

 - Diğer araştırma kuruluşları ve üniversitelerle işbirliğine açık olunması,

 

 6-Araştırma-Geliştirmenin İyileşmeye Açık Yönleri

 

- Araştırma faaliyetleri için gerekli fiziki/teknik altyapı ve mali kaynakların yetersiz olması,

 - Kurum içerisinde dönemsel olarak ilan edilen öncelikli çalışma konuları listesi ve çalışma alanlarının bulunmaması,

- Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK, TÜBA, KOSGEB, Kalkınma Ajansı, Firmalar vb. kurumlarla yapılan işbirliği, eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinin yeterli düzeyde olmaması,

- Doğrudan yapılacak AR-GE faaliyetlerine sponsorluk-bağış miktarının az olması,

 

 7-Yönetim Sisteminin Güçlü Yönleri

 

- Eğitim ve öğretim faaliyetlerinde kullanılan “Bilgi Yönetim Sistemi” öğrencilerin demografik bilgileri, eğitim ve öğretim süreçlerini ve başarı oranları ile ilgili bilgilerin hızlı bir şekilde raporlanması,

 - Otomasyon sisteminde bulunan verilerin, antivirüs yazılımları ile korunması, tüm bilgi sistemlerinin erişim ve güvenliğinin sağlanması,

- Akademik ve bireysel özgürlüğün bulunması,

 - KSÜ yönetiminin gelişmeye açık, demokratik, katılımcı, ulaşılabilir, şeffaf, üniversiteyi geliştirme konusunda istekli, eleştirilere ve sorgulamalara açık olması,

 - Öğrenci konseyinin aktif çalışıyor olması.

 8-Yönetim Sisteminin İyileşmeye Açık Yönleri

- Kurumsal bazı faaliyet ve süreçlerin otomasyonsuz yürütülmesi, birbiriyle ilişkili alanlardaki verilerin ortak analizi ve raporlanmasının zor olması.

 YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ / İŞLETME YÖNETİMİ PROĞRAMI

İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla üretim faktörlerini şuurlu ve sistemli bir şekilde bir araya toplayarak işleyen veya işleten her iktisadi birimin kaynakların etkin ve verimli kullanımını sağlayacak doğru kararların alınması, stratejik yönetim, pazarlama, finansman, muhasebe, insan kaynakları yönetim teknikleri ile ilgili süreçlerini ele alan üniversite bölümünün adıdır. İşletme yönetimi bölümü iki yıllık olup, işletme yönetiminin kavramları, teorisi, kuralları ve uygulamaları hakkında öğretim veren sosyal bir programdır. İşletme yönetimi bölümünün eğitim dili "Türkçe" dir.

 

İŞLETME YÖNETİMİ PROĞRAMININ AMAÇLARI

1. İşletmelerde yönetici yardımcılığı ve orta kademe yöneticilik konusunda sorumluluk üstlenen bireyler yetiştirmek.

2. Kaynakların, zamanın, işgücünün verimli bir şekilde kullanımında etkin rol oynayacak bireyler yetiştirmek.

3. İşletmecilik mesleği ile ilgili çağdaş teknoloji kullanan bireyler yetiştirmek.

4. İşletmecilik mesleği ile ilgili mevzuata hakim ve hukuki sorumluluklarını bilen bireyler yetiştirmek.

5. Ticari hayatta kullanılan belgeleri tanıyan bireyler yetiştirmek.

6. Ekonomik gelişmeleri takip edebilecek bilgi ile donatılmış bireyler yetiştirmek.

7. Bireysel veya grup olarak araştırma ve geliştirme yapabilen ara eleman olarak veya kendi adına  yeri açıp çalıştırabilecek bireyler yetiştirmek.

8. İş hayatında meslek ahlakının önemini kavramış girişimcilerin yetiştirilmesi amaçlanır.

 

İŞLETME YÖNETİMİ PROĞRAMININ HEDEFLERİ

Alanı ile ilgili bilgisayar paket programlarını çalıştırabilme ve Bilgisayar Ofis Programlarını kullanabilme becerisi kazandırılır.

2 yıllık İşletme yönetimi proğramını başarıyla bitirenler "İşletme yönetimi ara elemanı" ünvanını almaya hak kazanır.

 

İŞLETME YÖNETİMİ PROĞRAMININ DERSLERİ

İşletme yönetimi bölümünde Tarih, Çevre Koruma, Genel Ekonomi, Genel İşletme, İngilizce, Mesleki Etik, Temel Hukuk, Türk Dili, Girişimcilik, Finansal Muhasebe, Kalite Güvencesi ve Kalite Yönetim Sistemleri, Ofis Proğramları, Toplam Kalite Yönetimi, Yönetim ve Organizasyon, Bilgisayarlı Muhasebe,Paket proğramlar, Finansal Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, ve Ticaret Hukuku gibi dersler okutulur.

 

İŞLETME YÖNETİMİ PROĞRAMI MEZUNLARININ ÇALIŞABİLECEKLERİ ALANLAR

İşletme yönetimi bölümü mezunları tüm özel ve kamu üretim ve hizmet sektöründe çalışabilirler. Bankalar, şirketler, sivil toplum örgüleri gibi kurum ve kuruluşlar İşletme yönetimi bölümü mezunlarının çalışabileceği alanlara örnek olarak gösterilebilir. Ayrıca mezunlar Serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirlik bürolarında, Büyük ve küçük işletmelerde finansman, muhasebe, pazarlama, personel, satın alma ve halkla ilişkiler bölümlerinde çeşitli devlet kuruluşlarının muhasebe, personel bölümlerinde ve vergi dairelerinde, yatırım ve finans kurumlarında, kamu ve özel bankalarda iş bulma olanağına sahiptirler.

 

İŞLETME YÖNETİMİ PROĞRAMINDAN DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS BÖLÜMLERİ

İşletme yönetimi bölümü mezunları aşağıda vereceğimiz programlara DGS sınavı ile geçiş yapabilir.

1. Bankacılık, Bankacılık ve Finans,

2. Bankacılık ve Sigortacılık,

3. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri,

4. İşletme,

5. İşletme Bilgi Yönetimi,

6. İşletme Enformatiği,

7. İşletme Öğretmenliği,

8. İşletme-Ekonomi,

9. Lojistik Yönetimi,

10. Sağlık Kurumları İşletmeciliği,

11. Sermaye Piyasası,

12. Sigortacılık,

13. Sigortacılık ve Risk Yönetimi,

14. Uluslararası Finans,

15. Uluslararası İşletmecilik

 

İŞLETME YÖNETİMİ PROĞRAMINDAN MEZUN OLANLARIN KAZANDIKLARI NİTELİKLER

1. Alanı ile ilgili bilgisayar paket programlarını çalıştırabilme ve Bilgisayar Ofis Programlarını kullanabilme becerisi kazandırılır.

2. Bilgisayar kullanarak alanı ile ilgili yazışmaları yapabilme, bilgiyi depolayabilme, depolanmış bilgileri kullanabilme.

3. İşletme ve yönetim kademelerinde sorumluluk alabilme.

4. Emrinde çalışan kişilerin gözetim ve denetimini üstlenebilme.

5. Büro düzeni ve personel yönetimi konusunda uygulama becerileri kazanabilme.

6. Alanı ile ilgili haberleşme cihazlarını kullanabilme.

7. Ticari hayatta kullanılan defterleri mevzuata uygun usul ve esaslara göre işleyebilme.

8. Dış ticarette kullanılan belgeleri tanıyabilme.

9. Planlı, sistemli takım ruhu anlayışı ile çalışma alışkanlığı kazanabilme.


GÖKSUN  MESLEK YÜKSEKOKULU GZFT (SWOT) ANALİZİ (AKADEMİK) GMYO’NUN FIRSATLARI NELERDİR?

Fırsatlar, kurumu (GMYO) geliştirebilecek, bulunduğu konumdan daha ileriye götürebilecek, ona yarar sağlayabilecek olumlu çevre (GMYO sınırları dışındaki çevresinde gerçekleşen) göstergeleridir. Örneğin, teknolojik, sosyo-kültürel, ekonomik vb gelişmeler. GMYO’nun önünde duran çevresel fırsatlar nelerdir?

1

 OKULUMUZ MEZUNLARININ BÜYÜK BİR ÇOĞUNLUĞUNUN ÖZEL SEKTÖRDE İDARECİ OLMASI

2

ÜLKEMİZİN GELİŞİM SÜRECİNDE GENÇ VE EĞİTİMLİ İŞ GÜCÜNE İHTİYAÇ DUYULMASI

3

İLİMİZDE VE ÜLKEMİZE  BULUNAN İŞLETMELERİN EĞİTİMLİ ELEMANA İHTİYAÇ DUYULMASI

4

ÜLKE ÇAPINDA EĞİTİMLİ ELEMANA DUYULAN İHTİYACIN ARTMASI

5

OKULUMUZDAKİ BÖLÜMLERİN İSTİHDAM OLANAKLARININ GENİŞ OLMASI

 

GÖKSUN MESLEK YÜKSEKOKULU GZFT (SWOT) ANALİZİ (AKADEMİK) GMYO’NUN GÜÇLÜ YÖNLERİ NELERDİR?

 Güçlü yönler (üstünlükler) kurumu (GMYO’yu) geliştirecek ve ileriye götürebilecek iç çevre (çevresinden ziyade GMYO sınırları içerisinde olan) göstergeleridir. GMYO’nun üstünlükleri, neleri iyi yaptığı, hangi konularda yeterli olduğu gibi konuları kapsar.

1

BELİRLİ KONULARDA ÖNEMLİ KONFERANS, PANEL VE SEMİNERLER YAPILIYOR OLMASI

2

ARSLANBEY YERLEŞKESİNİN KONUM OLARAK İYİ YERDE BULUNMASI

3

GÖKSUN M. Y. OKULU ÖĞRENCİ MEVCUDUNUN VE DOLULUK ORANININ %90 OLMASI.

4

BÖLÜM ÇEŞİTLİLİĞİNİN ÇOK OLMASI ÖĞRENCİYE SEÇİM İKANI SUNMASI

5

GÖKSUN  M. Y. OKULUNUN ULAŞIMININ KOLAY OLMASI

6

GÖKSUN  M. Y. OKULUNUN YANINDA DEVLET HASTANESİNİN  OLMASI

7

MEZUN OLAN ÖĞRENCİLERİMİZİN ÇEVREDEKİ İŞLETMELERDE YÖNETİCİ OLARAK ÇALIŞMALARI

8

MEZUN OLAN ÖĞRENCİLERİMİZİN  KAMUDA İSTİHDAM OLANAĞININ GENİŞ OLMASI

9

KAMPÜS İÇİNDE SOSYAL TESİSLERİMİZİN OLMASI

10

PERSONEL ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İYİ OLMASI

11

AKADEMİK KADRONUN GENÇ VE DİNAMİK OLMASI

12

KAMPÜSÜN KREDİ YURTLAR KURUMUNA YAKIN OLMASI / ARAZİNİN YATIRLIMA MÜSAİT OLMASI

13

MEZUNLARIMIZLA AKADEMİK PERSONEL İLETİŞİMİNİN GÜÇLÜ OLMASI

14

İLÇENİN ÖĞRENCİ İÇİN İDEAL BİRYER OLMASI

15

ÖĞRENCİ İÇİN İLÇENİN ÇOK EKONOMİK OLMASI

 

 

 

 

 

 

GÖKSUN  MESLEK YÜKSEKOKULU GZFT (SWOT) ANALİZİ (AKADEMİK) GMYO’NUN KARŞILAŞABİLECEĞİ TEHDİTLER NELERDİR?

Tehditler, kurumun (KSÜ’nün) amaçlarını gerçekleştirmesini zorlaştıran veya imkansız hale getiren, başarısını engelleyebilecek veya zarar verebilecek durumları ifade eder. KSÜ’nün faaliyetlerini olumsuz yönde etkileyecek hangi çevresel (KSÜ sınırları dışındaki çevresinde gerçekleşen) olgu ve oluşumlar bulunmaktadır?

1

KARAYOLU YOLCU TAŞIMACILIĞININ YETERSİZ OLMASI REKABETİN OLMAMASI

2

ÇALIŞAN GÜVENLİKÇİLERİN İŞLERİNİ CİDDİ YAPMAMALARI

3

İLÇEDE YETERİNCE UYGULAMA ALANININ OLMAMASI

 

GÖKSUN MESLEK YÜKSEKOKULU GZFT (SWOT) ANALİZİ (AKADEMİK) GMYO’NUN ZAYIF YÖNLERİ NELERDİR?

 Zayıflıklar, kurumu (GMYO’yu) geri götüren, başarısını engelleyen ve onun yaşamını sürdürebilmesini zorlaştıran iç (çevresinden ziyade GMYO sınırları içerisinde olan) göstergelerdir. GMYO’nun neleri iyi yapamadığı, hangi konularda yetersiz kaldığı gibi konukları kapsar.

1

GÖKSUN M. Y. OKULUNUN DONANIM AÇISINDAN YETERSİZ OLMASI

2

İNTERNET BAĞLANTISININ VE HİZMETLERİNİN YETERSİZ OLMASI

3

SINIFLARDA AKILLI BİLGİSAYARLARIN OLMAMASI

4

KAMPÜS ÇEVRE DÜZENLEMESİ VE IŞIKLANDIRMANIN OLMAMASI

5

KAPALI BİR SPOR SAHASININ OLMAMASI

 

GÖKSUN MESLEK YÜKSEKOKULU GZFT (SWOT) ANALİZİ (İDARİ) GMYO’NUN FIRSATLARI NELERDİR?

Fırsatlar, kurumu (GMYO’yu) geliştirebilecek, bulunduğu konumdan daha ileriye götürebilecek, ona yarar sağlayabilecek olumlu çevre (GMYO sınırları dışındaki çevresinde gerçekleşen) göstergeleridir. Örneğin, teknolojik, sosyo-kültürel, ekonomik vb gelişmeler. GMYO’nun önünde duran çevresel fırsatlar nelerdir?

 

1

GENÇ VE DİNAMİK AKADEMİSYEN KADROSU

2

YERLEŞKE ALANININ DEĞERLENDİRİLMEYE ELVERİŞLİ VE GENİŞ OLMASI

3

M.Y.O VE SANAYİNİN İŞBİRLİĞİ İÇİNDE OLMASI

4

ULAŞIM SORUNU OLMAMASI

5

UYUMLU BİR İDARİ PERSONEL KADROSU

 

 

 

 

 

GÖKSUN MESLEK YÜKSEKOKULU GZFT (SWOT) ANALİZİ (İDARİ) GMYO’NUN GÜÇLÜ YÖNLERİ NELERDİR?

 Güçlü yönler (üstünlükler) kurumu (GMYO’yu) geliştirecek ve ileriye götürebilecek iç çevre (çevresinden ziyade GMYO sınırları içerisinde olan) göstergeleridir. GMYO’nun üstünlükleri, neleri iyi yaptığı, hangi konularda yeterli olduğu gibi konuları kapsar.

1

ULAŞIM-YEMEK VB. İMKANLARININ OLMASI (SERVİS- YEMEKHANE)

2

KURUMSAL KİMLİĞİNİN OLMASI

3

YÖNETİCİLERE ULAŞABİLME VE FİKİR SUNMA İMKANI

4

BELİRLİ KONULARDA SEMİNER VE KONFERANSLARIN DÜZENLENMESİ

5

BİREYSEL ÖZGÜRLÜĞÜN BULUNMASI

6

BÖLÜM VE PROGRAMLARDAKİ ÖĞRENCİ SAYISI VE DOLULUK ORANI

7

MEZUNLARINA SEKTÖRLERİNDE İŞ İMKANI

8

AKADEMİK PERSONELİN GENÇ, DİNAMİK VE NİTELİKLİ OLMASI

9

ÖRGÜT ÇALIŞANLARININ GÜÇLÜ İLETİŞİMİ

10

AR-GE FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ

11

GENİŞ BİR YERLEŞKE ALANINA SAHİP OLMASI

12

GENEL ANLAMDA KALİTELİ (İDARİ-AKADEMİK) PERSONELİN BULUNMASI

13

İDARİ PERSONELİN ÇALIŞMA ŞARTLARININ İYİ OLMASI

14

İDARİ PERSONEL VE AKADEMİK PERSONEL ARASINDAKİ SICAK DİALOG

15

KAMPÜSTE UYGULAMA ALANLARININ BULUNMASI

 

GÖKSUN MESLEK YÜKSEKOKULU GZFT (SWOT) ANALİZİ (İDARİ) GMYO’NUNN KARŞILAŞABİLECEĞİ TEHDİTLER NELERDİR?

Tehditler, kurumun (GMYO’nun) amaçlarını gerçekleştirmesini zorlaştıran veya imkansız hale getiren, başarısını engelleyebilecek veya zarar verebilecek durumları ifade eder. GMYO’nun faaliyetlerini olumsuz yönde etkileyecek hangi çevresel (GMYO sınırları dışındaki çevresinde gerçekleşen) olgu ve oluşumlar bulunmaktadır?

1

SINAVSIZ GEÇİŞ KALDIRILDIĞINDA ÖĞRENCİ SAYISINDA GÖRÜLEBİLECEK DÜŞÜŞ

2

İNTERNETTE YAŞANILAN BAĞLANTI SORUNLARI

3

YEMEKHANE DIŞINDA YİYECEK-İÇECEK İMKANININ OLMAMASI

4

YERLEŞKE YAKININDA SOSYAL ALANLARIN OLMAMASI

5

İLÇE İKLİMİNİN SOĞUK OLMASI

 

 

 

 

 

 

 

GÖKSUN MESLEK YÜKSEKOKULU GZFT (SWOT) ANALİZİ (İDARİ) GMYO’NUN ZAYIF YÖNLERİ NELERDİR?

Zayıflıklar, kurumu (GMYO’yu) geri götüren, başarısını engelleyen ve onun yaşamını sürdürebilmesini zorlaştıran iç (çevresinden ziyade GMYO sınırları içerisinde olan) göstergelerdir. GMYO’nun neleri iyi yapamadığı, hangi konularda yetersiz kaldığı gibi konukları kapsar.

1

PERSONELİ MOTİVE EDECEK HİÇBİR FAALİYETİN OLMAMASI

2

SOSYAL AKTİVİTE ALANLARININ YETERSİZ OLMASI

3

İDARİ PERSONELE YÜKSELME-UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ HAKLARININ YETERİNCE VERİLMEMESİ

4

KURUMSALLAŞMA KAVRAMININ İSTENİLEN SEVİYEDE OLMAMASI

5

SINIFLARIN YETERLİ DONANIMDA OLMAMASI

 

GÖKSUN MESLEK YÜKSEKOKULU GZFT (SWOT) ANALİZİ (ÖĞRENCİ) GMYO’NUN FIRSATLARI NELERDİR?

 Fırsatlar, kurumu (GMYO’yu) geliştirebilecek, bulunduğu konumdan daha ileriye götürebilecek, ona yarar sağlayabilecek olumlu çevre (SBMYO sınırları dışındaki çevresinde gerçekleşen) göstergeleridir. Örneğin, teknolojik, sosyo-kültürel, ekonomik vb gelişmeler. GMYO’nun önünde duran çevresel fırsatlar nelerdir?

1

KAMPÜS ALANININ BÜYÜK OLMASI VE GELİŞMEYE UYGUN OLMASI NEDENİYLE BİRÇOK BİNANIN YAPILABİLMESİ.

2

 YÜKSEKOKUL OLMASI DOLAYISIYLA İŞ İMKÂNLARININ BULUNMASI

3

VERİLEN DERSLERİN İŞ HAYATINDA KULLANABİLECEĞİMİZ ŞEKİLDE OLMASI

4

YÜKSEKOKUL YÖNETİMİNİN DEĞİŞİM VE GELİŞMELERE DESTEK VERMESİ

5

HASTANEYE YAKIN OLMASI

6

DENEYİMLİ VE KALİTELİ BİR AKADEMİK KADRO OLMASI

7

OKULUMUZUN DİKEY GEÇİŞ SINAVI İLE FAKÜLTELERE ÇOK SAYIDA ÖĞRENCİ GÖNDERMESİ

8

İLÇENİN ÖĞRENCİ İÇİN ÇOK UYGUN BİR YER OLMASI

9

OKUL YÖNETİMİNİN ÖĞRENCİLERLE İYİ BİR İLETİŞİM KURMASI

10

KAMPÜS İÇİNDE GÜVENLİK ELEMANLARININ OLMASI

11

KARİYER GÜNLERİNİN DÜZENLENMESİ

12

ARA ELAMAN İHTİYACINA OLAN TALEBİN HER GEÇEN GÜN ARTMASI

13

DGS SINAVI İLE LİSANS ÖĞRETİMİNE GEÇİŞ İMKÂNI

14

GÖKSUN’UNKAPADOKYA-HATAY İNANÇ TURİZM MERKEZLERİ GEÇİŞ KORİDORUNDA BULUNMASI.

15

TEKNOLOJİK GELİŞMELERİİ TAKİP EDEBİLMESİ.

 

 

 

 

 

 

GÖKSUNMESLEK YÜKSEKOKULU GZFT (SWOT) ANALİZİ (ÖĞRENCİ)GMYO’NUN GÜÇLÜ YÖNLERİ NELERDİR?

Güçlü yönler (üstünlükler) kurumu (GMYO’yu) geliştirecek ve ileriye götürebilecek iç çevre (çevresinden ziyade sınırları içerisinde olan) göstergeleridir. GMYO’nun üstünlükleri, neleri iyi yaptığı, hangi konularda yeterli olduğu gibi konuları kapsar.

1

DENEYİMLİ VE KALİTELİ, İLGİLİ BİR AKADEMİK KADRO OLMASI

2

OKUL YÖNETİMİ VE PERSONELİNİN ÖĞRENCİLERLE GÜÇLÜ BİR İLETİŞİM KURMASI

3

OKULUMUZUN DİKEY GEÇİŞ SINAVI İLE FAKÜLTELERE ÇOK SAYIDA ÖĞRENCİ GÖNDERMESİ

4

OKULUMUZUN KALİTELİ VE DİSİPLİNLİ EĞİTİM VERMESİ

5

GENİŞ BİR KAMPÜS ARAZİSİNE SAHİP OLMASI

6

YEMEKHANENİN BULUNMASI

7

ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİNİN OLMASI

8

SINIFLARDA PROJEKSİYON BULUNMASI VE DİĞER MATERYALLERİN KULLANIMA UYGUNLUĞU

9

ÖĞRENCİ FİKİRLERİNE SAYGI DUYULMASI

10

BÖLÜMLERİMİZİN II. ÖĞRETİMLERİNİN OLMASI

11

ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİNİN OLMASI

12

YÖNETİMİN SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ İÇİN YOĞUN ÇABA HARCAMASI

13

GELİR DÜZEYİ DÜŞÜK ÖĞRENCİLERİN DESTEKLENİYOR OLMASI (YEMEK + BURS)

14

KAMPÜSTE GÜVENLİĞİN SAĞLANMASI (KONTROLLÜ GİRİŞ, KAMERA SİSTEMİNİN BULUNMASI)

15

KAMPÜSTE YETERLİ GÜVENLİK ELEMANININ OLMASI

16

KAMPÜSÜN YEŞİL ALAN İÇİNDE KURULMUŞ OLMASI

17

OKUL TEMİZLİĞİNİN İYİ OLMASI

18

ÇALIŞAN PERSONELLERİN İŞİNDE HASSASİYET GÖSTERMESİ (AKADEMİK + İDARİ)

19

EĞİTİCİ AKTİVİTELERİN OLMASI, KARİYER GÜNLERİNİN DÜZENLENMESİ

20

BÖLÜM MÜFREDATLARININ GÜÇLÜ OLMASI

21

OKULUMUZ DA UYGULAMA FAALİYETLERİNE GEREKEN ÖNEMİN VERİLMESİ

22

SEKTÖR İÇİN İHTİYAÇ DUYULAN ARA ELEMAN YETİŞTİRİLMESİ

23

OKULUMUZDA ZAMAN VE BÖLGENİN İHTİYACINA GÖRE YENİ BÖLÜMLERİN AÇILMASI

24

ÜNİVERSİTEMİZİN KURUM İMAJININ OLUMLU OLMASI

25

OKULUMUZUN SAĞLIK KURULUŞUNA YAKIN OLMASI

26

YAZ OKULU VE BÜTÜNLEME GİBİ ÖĞRENCİ LEHİNE OLAN UYGULAMALARA YER VERİLMESİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GÖKSUN MESLEK YÜKSEKOKULU GZFT (SWOT) ANALİZİ (ÖĞRENCİ)GMYO’NUN KARŞILAŞABİLECEĞİ TEHDİTLER NELERDİR?

 Tehditler, kurumun (GMYO’nun) amaçlarını gerçekleştirmesini zorlaştıran veya imkansız hale getiren, başarısını engelleyebilecek veya zarar verebilecek durumları ifade eder. GMYO’nun faaliyetlerini olumsuz yönde etkileyecek hangi çevresel (GMYO sınırları dışındaki çevresinde gerçekleşen) olgu ve oluşumlar bulunmaktadır?

1

İSTİHDAM SORUNLARININ MEZUNLARI OLUMSUZ ETKİLEMESİ

2

DİKEY GEÇİŞ KPSS VE BENZERİ SINAVLARDA MESLEK İLE İLGİLİ SORULARIN YER ALMAMASI

3

ORTA ÖĞRETİMDEN GELEN ÖĞRENCİLERİN EĞİTİM SEVİYESİNİN GİDEREK DÜŞMESİ.

4

MYO LARA FAZLA İLGİ GÖSTERİLMEMESİ

5

MESLEK YÜKSEKOKULU SAYISININ  ÇOK ARTIRILMASI

6

ÖĞRENCİLERİMİZİN ÖZELLİKLE AKŞAM YAŞAMIŞ OLDUĞU ULAŞIM PROBLEMİ

7

BİLGİSAYAR LABARATUATLARININ YETERSİZ OLMASI

8

KAMPÜSÜN GECE AYDINLATMASININ YETERSİZ OLMASI

 

GÖKSUN MESLEK YÜKSEKOKULU GZFT (SWOT) ANALİZİ (ÖĞRENCİ) GMYO’NUN ZAYIF YÖNLERİ NELERDİR?

 Zayıf yönler kurumu (GMYO’yu) geliştirecek ve ileriye götürebilecek iç çevre (çevresinden ziyade GMYO sınırları içerisinde olan) göstergeleridir. GMYO’nun üstünlükleri, neleri iyi yaptığı, hangi konularda yeterli olduğu gibi konuları kapsar.

 

1

BOŞ ALANLARIN DEĞERLENDİRİLMEMESİ

2

HER BÖLÜMÜN 2.ÖĞRETİMİNİN OLMAMASI

3

OKULA GİRMEMESİ GEREKEN KİŞİLERİN OKULA GİREBİLMESİ

4

KAMPÜS ETRAFINDA SOSYAL HAYAT OLMAMASI VE BUNA BAĞLI OLARAK LOKANTA KAFETARYA VS OLMAMASI

5

KAMPÜS İÇERİSİNDE İNTERNETİN OLMAMASI

6

KAMPÜS İÇERİSİNDE IŞIKLANDIRMALARIN YETERSİZ OLMASI

7

STAJ ESNASINDA DENETİM OLMADIĞI İÇİN YAPILAN STAJLARIN YETERSİZ KALMASI